Українська література кінця 14-16 ст(1988)[epub, pdf] | Оцифровано Гуртом

Скачать Сидеров: 4 Личеров: 2 Размер: 29 MB

Українска література XIV-XVI ст. (1988) [djvu, epub, pdf] | Оцифровано Гуртом
Мова: українска та діалекти українскої

Опис:

У цьому томі вміщені оригінальні та перекладні трансплантовані твори українскої літератури другої половини XIII - XVI ст. Апокрифічна, агіографічна, літописна, мемуарна, повістева і паломницька проза до XVII ст. поширювалася здебільшого в численних рукописних списках, переписувалася вона і в XVII - XVIII ст.; полемічна прозова і віршова література та духовка лірика існувала в рукописному й друкованому вигляді. До друку готував свої гнівні послання з Афону Іван Вишенский, щоправда, за його життя анонімно було опубліковано лише одне послання «От святой Афонской горы скитствующих» в колективній «Книжиці» (Острог, 1598) , яке дослідники вважають першим варіантом «Писання к утекшим от православной вР‚ры епископам».

"продовження"

Твори латинскою мовою видатних українских вчених і письменників Юрія Дрогобича, Павла Русина та Станіслава Оріховского друкувалися за життя авторів, а потім на багато століть були забуті. Вперше серйозну увагу на них звернули в 60 - 70-х роках нашого століття, досліджуючи та публікуючи в перекладі українскою мовою найпомітніші їхні твори.
Окремими виданнями найдавніші зразки художніх творів українскої літератури XIV - XVI ст. ще не друкувалися. Частково вони публікувалися в періодичних і наукових виданнях, у «Хрестоматії давньої українскої літератури», упорядкованій акад. О. І. Білецьким, яка побачила світ трьома виданнями (К., 1949, 1952, 1967) . Зокрема, в ній були вміщені деякі житійні (про Антонія Великого і Василія Нового) , апокрифічні (про бунт Люципера і ангелів, про Соломона, Ламеха, «Хожденіє богородиці по мукам») твори, «Сказаніє про Мамаєве побоїще», невеликі уривки з полемічних трактатів «Ключ царства небесного» Герасима Смотрицького, «Апокрисиса» Христофора Філалета, послань Івана Вишенского та віршова «Хронологія» Андрія Римші.
Повністю твори Івана Вишенского на основі кількох рукописних списків підготував і видав проф. І. П. ¬рьомін - «Иван Вишенский. Сочинения. Подготовка текста, статья и комментарии И. П. Еремина» (М. - Л., 1955, 372 с.) . Зібрання перших віршових творів давньоукраїнскою мовою систематизували та видали окремою книжкою В. П. Колосова і В. І. Крекотень «Українска поезія. Кінець XVI - початок XVII ст.» (К., 1978) . Вибірково найдавніші зразки українского віршування у значній модернізації і в перекладах на сучасну мову опубліковано в першому томі антології українскої поезії «Українска дожовтнева поезія. Твори поетів XI - XVIII ст.» (К., 1984) , у збірнику «Пісні Купідона. Любовна поезія на Україні XVI - поч. XIX ст.» (К 1984) які упорядкував й частково переклав В. О. Шевчук, а також у збірці «Українска поезія XVI століття» (К., 1987) , укладеній В. В. Яременком. Там же вміщено кілька перекладів поезій, написаних українскими поетами латинскою і давньопольскою мовами.
Для даного тому упорядники відібрали найхарактерніші зразки творів другої половини XIII - XVI ст., що мають пізнавальне та ідейно-естетичне значення і дають читачеві уявлення про зародження і становлення в надзвичайно складних суспільно-політичних умовах власне українскої літератури, яка успадкувала і творчо продовжила кращі традиції поетичної культури Київскої Русі.
Твори укладені за жанрово-тематичним принципом і в хронологічній послідовності - спочатку прозові, а потім віршові. Писалися вони старослов'янскою, книжною давньоукраїнскою, частково українско-білорускою, а з XV ст. і латинскою мовами, що наклало свій специфічний відбиток на мовно-правописний принцип подання деяких творів, зокрема перекладні твори на церковно-богословску тематику писалися старослов'янскою і книжною українскою мовами; вони збереглися у численних редакціях і списках, переважно XVII - XVIII ст., і транслітеруються сучасним правописом з урахуванням їхніх морфологічних і лексичних особливостей. Всі інші оригінальні твори - проповіді у стилі «плетіння словес», літописи, полемічні прозові твори, перші віршовані спроби в українскому письменстві, зважаючи на невиробленість у них норм літературної мови, незвичність специфічної полемічної лексики і метричної системи тощо, максимально збережені за першоджерелом, що дає читачам можливість простежити складні шляхи становлення і розвитку двох основних видів давньої українскої літератури. Беззастережно виправлються тільки механічні помилки та описки у давніх текстах. Прозові та віршові твори, писані латиною, подаються в перекладі сучасною українскою мовою.
У текстах прозових і віршових творів, писаних старослов'янскою і книжною мовами, титли розкрито повністю (члк - чоловР‚к, гл - глагол) , надрядкові літери внесено в слова (еп (сп - єпископ, хр (стіянски - христіянски) , числові значення букв кирилиці передано арабскими цифрами (.єі. - 15, .кд. - 24, .а. - 1000) ; упорядковано абзаци, пунктуацію, написання великих і малих букв. Пряма мова і цитати подаються в лапках у тексті. Букви «ъ» (йор) у середині слів, якщо він був редукованим, здебільшого передано через «о», а якщо він не був редукованим або стояв у кінці слів, то без застереження знято; «Ж» (юс великий) подано через «у»; «A» (юс малий) - через «я»; йотовані «ІЖ» і «ІА» - відповідно через «ію» та «ія»; дифтонг «оу» - через «у»; «Оё» (фіта) - через «ф»; «Оѕ» (ксі) - через «кс»; «П€» (псі) - через «пс»; «П‰» (омега) - через «о»; в окремих творах «і» зберігається тільки перед голосними (Іосиф, добріе) ; «Р‚» (ять) у творах старослов'янскою та книжною мовами повністю збережене, бо воно могло означати «і» і «є». Максимально збережені тогочасні самоназви творів; назви творів у пізніших дослідженнях подані сучасною українскою мовою.
До кожного твору подаються відомості про автора, вказано, за яким джерелом друкується твір. У реальному коментарі пояснені назви, історичні події, згадувані у творі імена тощо. Значення маловідомих давньослов'янских, давньоукраїнских, польских та інших слів, які можуть бути не зрозумілими сучасному читачеві, дається в словничку наприкінці тому.
Прозові апокрифічні, агіографічні твори, перекладні повісті, «Апокрисис» Христофора Філалета підготував до друку і склав до них примітки В. С. Харитонов; паломницькі, історіографічні твори, «Духовное завР‚щание» Василя Загоровского - М. М. Сулима; «[Слово]... надгробное Кипріану» Григорія Цамблака - Ю. В. Пелешенко; «Напучення королеві польскому Сигізмунду-Августу», «Про турецьку загрозу» та листи Станіслава Оріховского переклав з латинскої мови і підготував примітки В. Д. Литвинов; «Слово едного старого карпаторуского бояра именем Горзова» і твори Івана Вишенского - В. Л. Микитась; полемічні твори анонімних авторів, а також Ісайї Кам'янчанина, Герасима Смотрицького, Василя Суразького, Стефана Зизанія, Клірика Острозького - В. П. Колосова.
Поетичні твори Юрія Дрогобича для даного видання переклав з латинскої мови і склав примітки В. Д. Литвинов; вірші Павла Русина з латинскої мови переклав А. С. Содомора, тексти і примітки підготував В.Д. Литвинов; всі інші тексти поетичних творів і примітки до них підготувала В. П. Колосова. Словник (пояснення слів) уклала Л. П. Чорна.

"Зміст"

ЗМІСТ
Українска література XIV - XVI ст. В. Л. Микитась 5
АПОКРИФИ
Про Ламеха, нащадка третього сина Адамового Сіфа ЗО
Оповідання про бунт Люципера і ангелів ЗО
Оповідання про Соломона 33
Хожденіє богородиці по мукам 37
АГІОГРАФІЯ
Житіє святого Антонія пустинножителя 44
Житіє преподобного отца нашего Василія Нового 48
ГРИГОРІЙ цамблак
[Слово] надгробное... Кипріану 55
ПАЛОМНИЦЬКІ ТВОРИ Поклонєніє святого града Ієрусалима (Уривки) 62
ДАНИЛО КОРСУНСЬКИИ ІІерегринація, ілі Путь до Ієрусалима (Уривки) 63
ІСТОРІОГРАФІЧНІ ТВОРИ
ЛІТОПИСИ
Західноруский, або Білоруский літопис (Уривки) 76
Краткая кіевская лЬтопись. От начала земли Русской до
1516 года (Уривки) 85
I с Т О Р И Ч Н О-М ЕМУЛРНА ПРОЗА
СТАНІСЛАВ ОРІХОВСЬКИИ-РОКСОЛАН
Про турецьку загрозу слово друге (До польского короля Сигізмунда) . 88
Напучення королеві польскому Сигізмунду-Августу 113
Лист до Павла Рамузія. 15 серпня 1549 p., Перемишль 152
Лист до Яна Франціска Коммендоні. 10 грудня 1564 p., Радимно . . . 155
ВАСИЛЬ ЗАГОРОВСЬКИЙ
Духовное завЬщаніє 167
Слово едного старого карпаторуского бояра именем Горзова .... 184
ПОЛЕМІЧНІ ТВОРИ
ІСАЙЯ КАМ'ЯЧЧАНИН
[Плач] 188
Список с листа Исаина 189
АНОНІМ
Історія о єдном папі римском 192
АНОНІМ
Списаніе против люторов 194
АНОНІМ
[Передмова до Острозької азбуки 1578 p.] 199
ГЕРАСИМ СМОТРИЦЬКИЙ
[Перша передмова до Острозької біблії 1581 p.] 200
Предсловіє к благовірному и православному всякаго чина, возраста
же и сапа читателеви 204
Ключ царства небесного 212
ВАСИЛЬ СУРАЗЬКИЙ
О єдиной истинной православной вірі 236
СТЕФАН ЗИЗАНІЯ
Казаньє святого Кирила патріархи ієрусалимского, о антіхристі и зна- кох єго 249
КЛІРИК ОСТРОЗЬКИЙ
Отпис на лист в бозі велебного отца Ипатія 254
Исторія о Листрикійском, то єсть о разбойническом Ферарском, або
Флоренском синоде, вкоротце правдиве списаная 264
[Отпис] на другій лист велебного отца Ипатія 279
ХРИСТОФОР ФІЛАЛЕТ
Апокрисис 289
ІВАН ВИШЕНСЬКИЙ
Книжка 306
Послання до Домнікії 368
Послання Іову Княгиницькому 376
ПЕРЕКЛАДНІ ПОВІСТІ
Книга о побоїщі Мамая, царя татарского, от князя володимерского
і московского Дмитрія 378
Історія о Аттілі, королі угорском 396
ПОЕТИЧНІ ТВОРИ
ЮРІЙ ДРОГОБИЧ
Вступ до книги «Прогностична оцінка 1483 року» 444
ПАВЛО РУСИН ІЗ КРОСНА
Похвала поезії 445
Елегія на честь Йоанна Вислоцького 448
Промовляє книга 450
Похвала Валерію Максіму 451
Про прихід зими 453
До книжечки 454
Аііошм
«Аз єсмь всєму миру світ...» 457
ян ЖОРАВНИЦЬКИЙ
«Хто йдеш мимо, стань годину...» 458
ГЕРАСИМ СМОТРИЦЬКИЙ
«Зри сія знаменія княжате славнаго...» 459
«Всякого чина православний читателю...» 460
АНОНІМ
Вірши прикладні 463
АНДРІЯ РИМША
[Хронологія] 464
На герб ясневельможного пана, пана Остафея Воловича, пана Вилен-
ского и прочих 465
На преславньїє а старовєчньїє клейнотьі, или гербьі ясневельможного
пана, пана Лва Сап-Ьги... Епикграма 466
На герби ясневельможного пана, пана Теодора СкумиНа, воєводьі новго- родского. Епикграма 467
ВІРШОВИЙ ПОЛЕМІЧНИЙ КОМПЛЕКС 80 - 90-Х РОКІВ XVI СТ.
Скарга нищих до бога 468
ІЗ К И ¬ В О-М ИХАЙЛІВСЬКОГО ЗБІРНИКА
До лЬнивих 471
Осторожность от єреси 471
На идольї 471
На Ирода 472
«¬сли бьіх бьіл красномовний ангелского гласу...» . 472
На аріане 473
На чревоугодньїх 474
Зрада єретиком 474
О князю тмі 475
О лжеучителєх 475
О лжепророках 475
Дерзость злоє єреси 476
ІЗ ЗАГОРОВСЬКОГО ЗБІРНИКА
Об отступньїх от церкви 477
О лжепастьірєх 478
О латьшской гордости 479
Btpa что єсть 479
Крещеніє без мира у римлян 481
Молитва со слезами пріятна богу 482
Папіжне непокорство к Христу 482
Гордость папіжская 484
Церкви своєй Христос помогаєт 487
Церков западная блудить 488
О простоті апостола Петра 489
Дар душевредньш 491
О прелестях римских 492
О гоненій на святую церков 493
На злую єдность 494
О мудрости мирской 495
До благочестивих 495
Како Андрей, святий апостол пришел в Кієв-град к невірним .... 496
О крещеніи русском 498
Племени русскому наказаніє 499
Непріязнь латинская 499
О святьіх тілах печерских 500
До иноков русских 501
АНОНІМ
Просфонима 503
АНОНІМ
Леополіс 511
«Богу дающу зависть ничтоже возможе» 511
ЛАВРЕНТІЙ ЗИЗАНІЙ
Епіграмма на грамматіку 512
Стіхи к младеицєм, вводящіи их на діло 512
Типограф младенцєм 512
ХРИСТОФОР Ф1ЛАЛЕТ
Книжка до минаючих мовить 513
ДАМІАН НАЛИВАЙКО
Вірши або стихи, до того, што читал, которьш краєгранесиє сицево:
«Хранися италиян» 514
На герб яснеосвецоного княжати Костентина Костентиновича, княжати
Острозского 514
«Кресте, господствуяй днесь во всем мирі...» 515
На герб яснеосвецоньїх их милости княжат Острозских 5) 5
На герб яснеосвецоньїх их милости княжат Острозских 516
Прозьба чителникова о час 516
До того, кто добраго сумніия 516
До того ж чителника 517
АВРААМ БІЛОЬОРОДСЬКИЙ «Ньіні весельїй нам день настал...» 519
АНОНІМ
«Як лев срокгій над всіми звіряти паиуєт...» 520
На Златоустого и до чителников 520
О науці 521
«Конец с богом, вся дающем нам благая...» 521
АФАНАСІЙ СЕЛЕЦЬКИЙ
«Утверди нас, господи, у віри стояти...» 522
Примітки 523
Пояснення слів 581


Редактор: Л. П. Чорна

Місце видання: Київ

Видавництво: Наукова Думка

Формат: epub, pdf, djvu, fb2, docx

Кількість сторінок: 602

Джерело:

книга оцифрована у рамках проекту

"Оцифрування книг Гуртом"


Особиста оцінка: 10 - без сумнівів рекомендую всім

п»ї


(ssTAss:04.07.2012)

Золотий реліз: (Завантажене не впливає на рейтинг)

 

Ukrayinska literatura 14-16 st.torrent

 

 Трекер: 

 

Зареєстрований


Завантажити / скачати торрент Зареєстрований: 

 2012-07-03 17:25

 Розмір: 

 29 MB 

 Подякували: 

 

10

    (

список

)

 Оцінка літератури: 

 

10

/

10

  (Голосів:

5

)

   

Список файлів завантаження

Папка:

Українска література 14-16 ст

1

Українска література 14-16 ст.pdf

16 MB

2

Українска література 14-16 ст.djvu

8 MB

3

Українска література 14-16 ст.fb2

3 MB

4

Українска література 14-16 ст.docx

1 MB

5

Українска література 14-16 ст.epub

1 MB


_________________
Тобі зозуля навесні
Кувала щастя, а мені
Вороння каркало сумне -
Забудь мене, забудь мене...

Холодний Яр 2012Змінено: ssTAss (2012-07-04 01:27)
Останній раз внесено зміни: taras1994 (2012-07-03 22:22) , редаговано 3 раз